Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế gắn với giữ vững ổn định chính trị - xã hội; khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, nhằm tận dụng những cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời, tập trung triển khai Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

Theo đó, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau: Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm; Xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; Hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Bảo đảm an ninh xã hội và an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững; Đào tạo, phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; Tăng cường công tác thông tin và dự báo, đánh giá; Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.156.896
Truy cập hiện tại 7.097