Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Nghị định 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Ngày cập nhật 20/09/2021

Ngày 01/9/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 8014/UBND-ĐN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.

 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23 của Luật Thỏa thuận quốc tế về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (sau đây gọi chung là đơn vị trực thuộc).

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết các nội dung cụ thể gồm: (i) Nội dung, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc; (ii) Sửa đối, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế; (iii) Quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc.

Nghị định có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2021.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.205.958
Truy cập hiện tại 2.347