Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
 
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 02/11/2016

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch hành động số 1368/KH-SNgV ngày 31/10/2016 để thực hiện Nghị quyết nói trên.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị và người đứng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ CCHC, ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là:

- 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được tham mưu ban hành đúng thời hạn và quy định của pháp luật về VBQPPL.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực đối ngoại; đảm bảo mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ đạt trên 80%

- 100% các TTHC được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008; 100% các TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của Sở Ngoại vụ; 100% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, trong đó có 70% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phấn đấu 50-70% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4.

- 100% CBCCVC được bố trí theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm; số công chức, viên chức được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định; 10% cán bộ, công chức đạt trình độ sau đại học.

- Có trụ sở hiện đại, văn minh, đáp ứng tốt yêu cầu công vụ, vận hành tốt Trang thông tin điện tử để cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

- 100% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số; 100% văn bản (không mật), dịch vụ công trực tuyến được ban hành, luân chuyển và xử lý trên môi trường mạng.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.320
Truy cập hiện tại 135