Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP về công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày cập nhật 13/05/2021
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Số: 26 /TTDVĐN-QLLĐ
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định
152/2020/NĐ-CP về công tác quản lý người
lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức,
cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Thừa Thiên Huế, ngày 7 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

             Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021 và thay thế cho Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

             Căn cứ Công văn số 1536/UBND-XH ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng quản lý người lao động  Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại – Sở Ngoại vụ tỉnh tổng hợp một số thông tin thay đổi liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP để gửi đến quý tổ chức nghiên cứu thực hiện (xem file đính kèm).

             Chân thành cảm ơn quý tổ chức đã hợp tác cùng Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại trong thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý tổ chức trong thời gian tới./.

 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
 
 
(đã ký và đóng dấu)
 
ĐẶNG THANH PHÚ

 

Tập tin đính kèm:
TTDVĐN
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 15.831.594
Truy cập hiện tại 2.184