Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021
Ngày cập nhật 21/02/2021

          Sáng ngày 31/12/2020, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng trên phạm vi toàn cầu đã và đang tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới và thiên tai (bão, lũ) liên tiếp xảy ra đã làm cho nhiều hoạt động đối ngoại tại địa phương không thể triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là việc triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, tổ chức Festival Huế 2020, thúc đẩy hợp tác quốc tế... không thể triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là: phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong năm 2020, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh nỗ lực duy trì và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác đã có với các địa phương, vùng, miền, quốc gia; phối hợp, hỗ trợ để cùng nhau ứng phó và đẩy lùi dịch bệnh; hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong công tác bảo hộ công dân, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để sớm triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh…, từng bước thích ứng hoá việc duy trì, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác vào bối cảnh tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021

Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh đón tiếp và làm việc với 408 đoàn/2208 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; trong đó trực tiếp tham mưu UBND tỉnh về chương trình, nội dung đón tiếp và làm việc với 25 đoàn khách quốc tế/150 lượt người. Việc đón tiếp, làm việc, phối hợp hướng dẫn, quản lý các đoàn khách nước ngoài trong thời gian ở địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, chu đáo, trọng thị, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Thừa Thiên Huế. Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận 22 khoản viện trợ dự án và phi dự án từ các tổ chức PCPNN, với tổng vốn cam kết viện trợ 807,020 USD. Các khoản viện trợ dự án và phi dự án được triển khai trên nhiều lĩnh vực, nhìn chung, các dự án được triển khai khá thuận lợi, đã hỗ trợ tích cực cho các đối tượng thụ hưởng của dự án.

Trong năm 2021, Sở Ngoại vụ xác định nhiệm vụ quan trọng là nỗ lực thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trên mọi mặt đi đôi với kiểm soát dịch bệnh, trong đó Sở sẽ tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, phối hợp có hiệu quả và tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và của các nước tại Việt Nam, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước để triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả “đối ngoại trực tuyến” và “ngoại giao COVID”; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động, linh hoạt trong triển khai các hoạt động đội ngoại, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường và củng cố tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt với các địa phương của nước bạn Lào; duy trì quan hệ truyền thống với một số vùng của Pháp; tiếp tục giữ kết nối và tăng cường hợp tác địa phương giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các vùng, địa phương các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, đồng thời nghiên cứu xúc tiến thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo hướng trực tuyến để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid - 19.  Phối hợp triển khai thực hiện tốt Chiến lược ngoại giao văn hoá giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu địa phương, làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, góp phần đưa quan hệ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua đó nâng cao vị thế trên trường quốc tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương, ghi nhận sự đóng góp tích cực và hiệu quả của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại tại địa phương, của Sở Ngoại vụ; sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ nói chung và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ nói riêng, qua đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại năm 2020, góp phần nâng tầm đối ngoại của tỉnh, mặt khác góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, năm 2021 được dự đoán là một năm tiếp tục với nhiều khó khăn thách thức cần phải khắc phục và vượt qua. Năm 2021 cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh đó,  toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Ngoại vụ cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đối ngoại, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó cần chú ý làm tốt vai trò điều phối các hoạt động đối ngoại tại địa phương, tăng cường kết nối với các đối tác nước ngoài và triển khai các hoạt động đối ngoại với hình thức phù hợp với tình hình mới. Làm tốt công tác phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương, địa phương trong việc xây dựng kết hoạch, kết nối về kinh tế, thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các mối quan hệ truyền thống của tỉnh. Đẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ; đặc biệt tranh thủ nguồn lực của các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu tiềm tăng, thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút ODA, FDI và nguồn vốn viện trợ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngoại vụ, cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đồng chí Trần Công Phú - Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác đối ngoại năm 2021

 

Văn phòng.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.621