Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế
Ngày cập nhật 11/09/2017

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với công tác quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế. UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội được giao biên chế thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

         + Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc (kể cả tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành như ban chỉ đạo, hội đồng, ban điều hành…) theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoạt động hiệu quả, khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đơn vị nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả.

         + Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định. Có kế hoạch và giải pháp theo lộ trình để cắt giảm số biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính.

         + Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao cần xem xét, đánh giá lại để cắt giảm cho phù hợp. Tách bạch rõ biên chế công chức, viên chức với hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

        + Chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tiến độ, tỷ lệ theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021.

       + Tiếp tục rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó đảm bảo theo đúng quy định. Trừ trường hợp còn thời hạn giữ chức vụ dưới 12 tháng, các trường hợp còn giữ chức vụ từ đủ 12 tháng trở lên phải thực hiện việc luân chuyển, điều động, biệt phái để giải quyết số lượng vượt quá quy định.

      + UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện rà soát các tổ chức thành lập mới do chia tách đơn vị nhưng chưa được giao bổ sung biên chế, báo cáo UBND để báo cáo Bộ Nội vụ. Rà soát các đơn vị sử dụng biên chế không đúng với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (biên chế viên chức trong cơ quan hành chính), báo cáo UBND để báo cáo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển đổi biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức cho phù hợp nhưng không làm tăng biên chế. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định trước ngày 25/9/2017.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 7.168