Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII)
Ngày cập nhật 30/03/2022

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

 

Theo đó, Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 14/01/2022 về thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 11/03/2022 về thực hiện Kết luận 21-KL/TW xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, ngành trong triển khai thực hiện kết luận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện kết luận, tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, chi bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tổ chức đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII (tháng 03/2022); kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tổ chức đảng chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (thực hiện thường xuyên).

4. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan (thực hiện hằng năm, từ năm 2021).

5. Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy theo quy định, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (năm thứ 3, nhiệm kỳ đại hội Đảng).

6. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm (thực hiện thường xuyên).

7. Kịp thời sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chương trình hành động liên quan đến các nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (từ năm 2022).

8. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung xử lý dứt điểm những tổ chức đảng, cá nhân có liên quan các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm (thực hiện thường xuyên).

9. Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước (thực hiện thường xuyên).

10. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (thực hiện thường xuyên).

Chi bộ Sở Ngoại vụ thông tin đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được biết để nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

 

Nguyễn Thị Ly

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.004.313
Truy cập hiện tại 2.814