Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025
Ngày cập nhật 19/02/2020

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Số 31/KH-UBNDvề kế hoạch Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2025, nhằm tăng cường huy động, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Kế hoạch tiếp tục hướng đến mục tiêu tăng cường huy động, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức NGO, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng vận động viện trợ của các tổ chức NGO phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược xoá đói - giảm nghèo của tỉnh trên cơ sở các lợi thế, lĩnh vực ưu tiên của các NGO nhằm phát huy hiệu quả cao nhất vốn viện trợ, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế, các lĩnh vực cần ưu tiên vận động NGO được xác định sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp; Giải quyết các vấn đề xã hội; Môi trường; Khắc phục hậu quả chiến tranh; Phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; Văn hóa, thể thao và du lịch; Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn văn Kế hoạch xin xem thông tin tại file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.733.868
Truy cập hiện tại 9.738