Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch phát triển đô thị tăng trường xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Ngày cập nhật 26/02/2020

Ngày 24 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 (Quyết định số 524/QĐ-UBND) nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu và ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch sẽ được chia làm 02 giai đoạn:

 

Giai đoạn đến năm 2020: Hoàn thành rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược, quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Triển khai thực hiện báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn, thực hiện một số dự án đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị. Ban hành Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Giai đoạn từ năm 2020 - 2030: Hoàn thành việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được phê duyệt trước năm 2015 và các quy hoạch chung đô thị được phê duyệt mới. Nghiên cứu và triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh. Tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.491.860
Truy cập hiện tại 2.343