Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/06/2020
Địa điểm kêu gọi đầu tư

Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn III và giai đoạn IV đợt 2 vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt ban hành bổ sung danh mục dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành (Phụ lục danh mục, kế hoạch hỗ trợ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.499
Truy cập hiện tại 1.038