Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Khối tổng hợp

Sáng ngày 04/12/2021, Khối thi đua Tổng hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua năm 2021. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm, Trưởng Khối thi đua và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Lương, Phó Trưởng Khối thi đua đồng chủ trì Hội nghị. Về phía Sở Ngoại vụ, Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở đã tham gia Hội nghị.

Khối Thi đua Tổng hợp gồm có 10 thành viên: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh. Các đơn vị thuộc Khối có nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, phục vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng như công tác nội chính, đối ngoại, kế hoạch - đầu tư, ngân sách, thuế, thống kê, dân tộc,…

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, hoạt động của Khối thi đua Tổng hợp tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Thông qua kế hoạch hoạt động của Khối, các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chí phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình thực tiễn của  từng cơ quan, đơn vị; việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với phong trào thi đua của các thành viên trong khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Khối. Năm 2021, toàn Khối có 01 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 đơn vị nhận  bằng khen cấp Bộ, 03 đơn vị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 05 đơn vị nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên của các đơn vị nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của Thủ tướng, Các bộ, ngành trung ương và của tỉnh.

Tại Hội nghị

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Khối Thi đua Tổng hợp sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng phát động  các phong trào thi đua thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua Tỉnh ùy, UBND tỉnh phát động, gắn các nội dung phong trào thi đua với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiên cán bộ, đảng viên suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả và chất lượng các nội dung kế hoạch công tác thi đua của Khối đề ra năm 2022. Đồng thời, chăm lo việc phát triển nhân rộng điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong từng phong trào thi đua, với mục tiêu mỗi sở, ban ngành đều có gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của đơn vị mình.

Trên cơ sở thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối thi đua, Hội nghị đã bình xét và thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 03 đơn vị (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc và Cục thuế tỉnh).

Hội nghị cũng đã thảo luận và đề xuất Trưởng Khối và Phó Trưởng Khối thi đua Tổng hợp năm 2022. Theo đó năm 2022, Sở Nội vụ sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng Khối thi đua và Phó Trưởng Khối thi đua là Cục thuế tỉnh./.

Văn phòng

 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 15.831.856
Truy cập hiện tại 2.234