Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ngày cập nhật 06/10/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8994/UBND-NV, ngày 29 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy theo tinh thần Công văn số 471-CV/TU, ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Sở Ngoại vụ xin tóm lược những nội dung cơ bản của Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng như sau:

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định 22-QĐ/TW  về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016).
 
Theo đó, Quy định 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Quy định 22-QĐ/TW áp dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên, bao gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức; đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu.
* Nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Cụ thể, Quy định 22-QĐ/TW quy định nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng như sau:
- Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra.
- Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền.
- Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.
- Tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh.
- Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ.
- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời.
Quy định 22-QĐ/TW có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.216
Truy cập hiện tại 118