Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Ngày cập nhật 24/08/2021

Ngày 04/8/2021, Đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị 10-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 
Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chỉ thị nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, trên toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Chỉ thị 50) và Kế hoạch 03-KH/TU, ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (gọi tắt là Chỉ thị 50 và Kế hoạch 03), đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng từng bước được khẳng định và phát huy. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, sai phạm kinh tế đã được xử lý dứt điểm, nghiêm khắc, đúng pháp luật, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa. Thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện, xử lý tham nhũng được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng của Chỉ thị 50 và Kế hoạch 03; đồng thời, góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc triển khai thực hiện một số chủ trương, giải pháp trong Chỉ thị 50, Kế hoạch 03 vẫn còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có lúc còn chưa thường xuyên. Công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, ngành, đoàn thể triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; yêu cầu người đứng đầu phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tham nhũng, có các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

2. Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện tham nhũng; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; nơi nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị này. Đề cao vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội, phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án; thực hiện tốt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phải báo cáo ngay Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý theo quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

3. Khi phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm với quan điểm theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết phòng, chống tham nhũng: “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”. Thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong toả tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng; chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan báo chí. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định 1963-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

5. Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và cơ quan thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng; có cơ chế khuyến khích, thu hút những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh về công tác tại các cơ quan này.

6. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Nguồn: tinhuytthue.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.033
Truy cập hiện tại 61