Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh
Ngày cập nhật 10/01/2020

Ngày 03/01/2020, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNgV về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. 

Mục tiêu của Kế hoạch là: 

1. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2020 của Sở Ngoại vụ, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2374/QÐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy.

5. Phấn đấu nâng cao vị thứ CCHC, vị thứ ứng dụng CNTT, vị thứ chất lượng hoạt động cơ quan của Sở Ngoại vụ nằm trong nhóm 10 Sở, ban, ngành có kết quả tốt nhất của toàn tỉnh.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.459.945
Truy cập hiện tại 2.367