Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2020
Ngày cập nhật 06/01/2020

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là ISO) và ý kiến chỉ đạo (YKCĐ) trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3373/QĐ ngày 30/12/2019 phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và thực hiện YKCĐ trong năm 2020 tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là:

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO trong năm 2020, kết quả thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và YKCĐ của các đơn vị, địa phương. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và văn bản của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách TTHC trên một số lĩnh vực trong tâm; từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn nhằm đẩy mạnh CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ trong thời gian tiếp theo.

- Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong toàn tỉnh;  những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ để có hướng xử lý, khắc phục, tháo gỡ chung trong cả tỉnh.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, YKCĐ.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.281.203
Truy cập hiện tại 2.838