Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình trọng điểm 2020 về CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh
Ngày cập nhật 06/01/2020

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh năm 2020 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, tỉnh sẽ tập trung cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính.

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.280.765
Truy cập hiện tại 2.510