Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 06/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị (Kế hoạch số 1916/KH-SNgV ngày 31/12/2019).

Mục tiêu của Kế hoạch là:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Sở. 

- Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2020 của Sở Ngoại vụ, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

- Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) của Sở Ngoại vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh xây dựng các VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý đã đăng ký đưa vào chương trình xây dựng VBQPPL của UBND năm 2020 nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu CCHC, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

- Tích cực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được xác định tại Chương trình CCHC của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2016-2020 để nâng cao chất lượng CCHC. Cụ thể: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi, hiệu quả. 

+ Xây dựng đội ngũ CBCCVC có năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan. 

+ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC. 

- Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Nâng cấp hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở, trong đó tập trung vào việc cập nhật bản tin tiếng Anh; cập nhật tin, bài hoạt động; công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; cập nhật các VBQPPL chuyên ngành một cách kịp thời. 

- Phấn đấu duy trì vị thứ CCHC, vị thứ ứng dụng CNTT, vị thứ chất lượng hoạt động cơ quan của Sở Ngoại vụ nằm trong nhóm 10 Sở, ban, ngành có kết quả tốt nhất của toàn tỉnh.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.280.351
Truy cập hiện tại 2.226