Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp Quốc
Ngày cập nhật 05/11/2019

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp Quốc

Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện nhiệm vụ trong triển khai các quy định của Công ước ICCPR và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc thuộc thẩm quyền của địa phương, góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.

Theo đó, kế hoạch triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPRTiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trịTiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyn, ph biến, giáo dục và đào tạo.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.280.742
Truy cập hiện tại 2.494