Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022
Ngày cập nhật 17/06/2021

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 02/3/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SNgV ngày 06/01/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022.

Theo đó, mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ là để tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị; Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là CBCCVC) trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, phục vụ việc kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra kiểm toán theo quy định; Sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí hành chính; Thực hiện công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, nhằm tăng thu nhập cho CBCCVC trong đơn vị.

Chi tiết Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định cụ thể tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.302
Truy cập hiện tại 7.744