Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 11/01/2021

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1624/KH-SNgV ngày 30 tháng 12 năm 2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch là:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) về công tác CCHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Sở;

- Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của Sở Ngoại vụ, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

- Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) của Sở Ngoại vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh xây dựng các VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu CCHC, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

- Tích cực nâng cao chất lượng CCHC. Cụ thể:

          + Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi, hiệu quả.

          + Xây dựng đội ngũ CCVC-NLĐ có năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan.

          + Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ CCVC-NLĐ.

- Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Nâng cấp hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở, trong đó tập trung vào việc cập nhật bản tin tiếng Anh; cập nhật tin, bài hoạt động; công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; cập nhật các VBQPPL chuyên ngành một cách kịp thời.

- Phấn đấu nâng cao vị thứ CCHC, vị thứ ứng dụng CNTT, vị thứ chất lượng hoạt động cơ quan của Sở Ngoại vụ nằm trong nhóm 10 Sở, ban, ngành có kết quả tốt nhất của toàn tỉnh.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.604.452
Truy cập hiện tại 9.357