Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 08/06/2022

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 , Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình số 196/CTr-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 798/KH-SNgV ngày 06/6/2022 để triển khai thực hiện tại đơn vị.

Mục đích của Kế hoạch là: (a) Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; phấn đấu hoàn thành việc chuyển đổi số trong Sở Ngoại vụ, tạo nền tảng để tham gia vào quá trình vận hành chính quyền số, góp phần hình thành xã hội số và bước đầu đưa nền kinh tế số trở thành một trong các nguồn thu ngân sách ổn định và phát triển bền vững của địa phương; (b) CCHC phải kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong CCHC nhà nước giai đoạn vừa qua; tiếp thu những kinh nghiệm, những bài học thành công trong cải cách để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp với yêu cầu của tỉnh, của Sở; (c) Cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi về đẩy mạnh CCHC theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức, trong đó, lấy chuyển đổi số làm gốc, là đòn bẩy trong mọi hoạt động. Phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung nhiệm vụ được hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu, tiến độ quy định, góp phần nâng cao vị thế của địa phương trong thời gian tới; (d) Xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc trong việc thực hiện Chương trình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC, xây dựng chính quyền số của tỉnh đối với đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; (đ) Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với định hướng phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông là khâu đột phá; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian xử lý công việc, nhân lực bộ máy, giảm thời gian chờ đợi và chi phí của người dân; triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện nền tảng chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức; trên cơ sở dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới hình thành chính quyền số, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; (e) Phấn đấu nâng cao vị thứ CCHC, vị thứ ứng dụng CNTT, vị thứ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của Sở Ngoại vụ nằm trong nhóm 10 Sở, ban, ngành có kết quả tốt nhất của toàn tỉnh.

Để đạt các mục tiêu nói trên, Kế hoạch đã đặt ra các chỉ tiêu và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: (a) Cải cách thể chế; (b) Cải cách thủ tục hành chính; (c) Cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; (d) Cải cách chế độ công vụ; (đ) Cải cách tài chính công; (e) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.119.648
Truy cập hiện tại 259