Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thông tin chỉ đạo điều hành
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các...
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Công văn số 1721/SNgV-VP về việc Kế hoạch dự kiến khóa...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/12/2017 về tăng cường và nâng...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên...
Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện qúa trình...
Ngày 18/10/ 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và...
         Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND về việc Ban...
UBND tỉnh ban hành vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ “Huy động nguồn lực...
Thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc...
Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày