Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thông tin chỉ đạo điều hành
         Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND về việc Ban...
UBND tỉnh ban hành vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ “Huy động nguồn lực...
Thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc...
Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn...
          Ngày 26/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về thành lập...
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện chỉ...
Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5111/UBND-NV gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh;...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thực...
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 19 tháng 8 năm...
Ngày 05/09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày