Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
16 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
50/QÐ-SNgV21/08/201721/08/2017Quyết định Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
1073/KH-SNgV18/08/201718/08/2017Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2017
894 /KH-SNgV13/07/201713/07/2017Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017)
839 /KH-SNgV04/07/201704/07/2017Kế hoạch Về việc trợ giúp xã A Đớt, huyện A Lưới năm 2017
40 /QÐ-SNgV02/06/201702/06/2017Về việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huê
615/KH-SNgV19/05/201719/05/2017Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Ngoại vụ
500 /KH-SNgV24/04/201724/04/2017Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Ngoại vụ
QÐ 66/QÐ-SNgV21/07/201621/08/2016Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ
QÐ 64/QÐ-SNgV20/07/201620/07/2016Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Ngoại vụ
22/QÐ-SNgV15/04/201615/04/2016Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Hợp tác Quốc tế
224/KH-SNgV04/03/201604/03/2016Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế năm 2016
12/QÐ-SNgV03/03/201603/03/2016Quyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
73/KH-SNgV25/01/201625/01/2016Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế
06/2016/QÐ-UBND21/01/201621/01/2016Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ttỉnh Thừa Thiên Huế
547/SNgV-LTHTQT25/05/201510/06/2015Về việc báo cáo đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015
15/QÐ-SNgV20/03/201420/03/2014V/v ban hành chế độ chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Sở Ngoại vụ