Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1lấy ý kiến về KH hội nhập quốc tế thực hiện NQ22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/04/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/04/2017
Xem góp ý