Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/07/2020
Xem góp ý