Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tổ chức khảo sát, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã A Đớt, xã Hương Nguyên và xã Hồng Hạ, huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc phân công các sở, ban, ngành đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông trong giai đoạn 2016-2020. 

Sở Ngoại vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Kho bạc nhà nước và Cục hải quan tỉnh tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã A Đớt, xã  Hương Nguyên và xã Hồng Hạ, huyện A Lưới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Ban Chấp chành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp với người dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, làm chuyển biến nhận thức tự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, giúp hộ nghèo lập kế hoạch phát triển kinh tế, tạo thu nhập và nâng cao khả năng tiếp thu, tiếp cận thông tin và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước, vốn hỗ trợ của xã hội trong công tác giảm nghèo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1- Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo

1.1. Tặng quà cho đối tượng chính sách và hộ nghèo

- Tiếp nhận và chuyển quà của Hội Việt kiều tại Thái Lan cho xã A Đớt (50 hộ nghèo), Hương Nguyên và Xã Hồng Hạ, Huyện A Lưới với số tiền 133 triệu đồng

- Tổ chức thăm và tặng quà trực tiếp cho 133 hộ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi xuất quà tặng trị giá 1.000.000 đồng (quy ra gạo).

1.2. Thời gian thực hiện:  Xuất phát lúc 6h00 tại Sở Ngoại vụ

- Ngày 12/4/2017 (thứ tư):

+ 6h00-9h00: Xuất phát tại Sở Ngoại vụ -24 Lý Thường Kiệt đi xã A Đớt, huyện A Lưới.

+  9h00-10h00: Trao quà tại UBND xã A Đớt, huyện A Lưới

1.3. Thành phần tham gia:

          - Sở Ngoại vụ (8 người có danh sách kèm theo), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (01 người), Cục hải quan tỉnh (01 người), Kho bạc nhà nước (01 người).

2- Khảo sát, thực địa tại xã A Đớt :

-         10h00-11h30: Đi khảo sát thực tế hộ nghèo tại xã A Đớt.

-         11h30-13h00: Ăn trưa tại thị trấn A Lưới

-         13h30 : Xuất phát về Huế

III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH.

- Văn phòng phối hợp với Phòng Lãnh sự làm việc với nhà tài trợ Hội Việt Kiều tại Thái Lan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lập chương trình và kế hoạch trao quà tại Xã A Đớt; bố trí xe 16 chỗ và cán bộ chở đoàn đi trao quà; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và các phòng chuyên môn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo của xã A đớt.

- Các phòng, Công đoàn Sở, Chi đoàn Sở bố trí cán bộ tham gia hỗ trợ trao quà và khảo sát các hộ nghèo đúng thời gian quy định; phối hợp cùng Văn phòng xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo tại xã A đớt.

         Trên đây là kế hoạch khảo sát, thăm và tặng quà cho các hộ dân nghèo tại các xã A Đớt, Hương Nguyên và Hồng Hạ huyện A Lưới. Ban Giám đốc yêu cầu các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày