Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 15/01/2015

              Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn triển khai  thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của  Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngày 09 tháng 01 năm 2015, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối các với thành viên Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ

           Tham gia Hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ và tập thể Ban Giám đốc  Sở Ngoại vụ, cấp ủy Chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn), lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ

            Sau khi nghe Đ/c Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Sở thông qua quy định lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 04 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở và 03 Phó Giám đốc: Đỗ Thị Mỹ Châu, Trần Công Phú, Nguyễn Thị Thùy Trang. 

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở thông qua quy định lấy phiếu tín nhiệm

          Phiếu tín nhiệm gồm có 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc bảo đảm đúng quy trình theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị.

Các tin khác
Xem tin theo ngày