Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật
Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 23/6/1994 và có hiệu lực thi...
Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật số  65/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức...
Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV ngày 22/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua "Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công...
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24...
Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Ngày 01 tháng 6 năm 20, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên...
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình...
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 952/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng và tôn...
Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu...
Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy...
Các tin khác
Xem tin theo ngày