Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật
Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Ngày 01 tháng 6 năm 20, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên...
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình...
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 952/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng và tôn...
Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu...
Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy...
Thực hiện Công văn số 1868/VPCP-V.I ngày 11/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Đề án “Tuyên...
Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính...
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2019 với nhiều nội dung nổi bật sẽ được áp...
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày