Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I năm 2019
Ngày cập nhật 31/05/2019

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương); Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh; ngày 25/3/2019 Sở Nội vụ đã có Công văn số 325/SNV-CCHC hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019.

 

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tiến hành rà soát tài liệu kiểm chứng, thẩm định bảng điểm tự chấm của các đơn vị theo các tiêu chí đánh giá trong quý I/2019. Sau khi tổng hợp, Hội đồng thẩm định đã có Thông báo số 563/TB-HĐTĐ ngày 21/5/2019 về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I năm 2019. Theo đó, Sở Ngoại vụ đạt số điểm 20.25, đứng vị trí số 7/21 khối sở, ngành cấp tỉnh.

Dẫn đầu kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương quý I/2019 khối sở, ngành cấp tỉnh là Văn phòng UBND tỉnh với số điểm 26.75, dẫn đầu kết quả khối UBND cấp huyện là UBND huyện Phú Lộc với số điểm 27.25, dẫn đầu kết quả khối các đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh với số điểm 40.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày