Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/05/2019

Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, trong quý I/2019 tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Về Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2019; Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28/12/2018 về đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/12/2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019; Tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình tại các huyện, thị xã, thành phố. Tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, website của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; Duy trì thường xuyên việc công khai TTHC, công khai kết quả giải quyết TTHC tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC. 

Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về kiểm tra công tác CCHC năm 2019; với nội dung tập trung việc kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác CCHC; công tác kiểm soát, rà soát TTHC; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 và ứng dụng CNTT tại các cơ quan, địa phương. Theo kế hoạch, từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019 sẽ tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 65/182 cơ quan, địa phương (đạt tỷ lệ 35%; cụ thể: 7/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 3/9 UBND cấp huyện và 55/152 UBND cấp xã). 

Về kết quả thực hiện công tác CCHC: 

Trong quý I năm 2019, tiếp tục duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương; UBND tỉnh đã ban hành 32 quyết định bao gồm: Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Du lịch, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã; Công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và cấp xã;  Ban hành danh mục TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh của các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao, Lao động TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp và Ban Dân tộc. 

Đến nay, toàn tỉnh có 2.132/2.132 TTHC (tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận TN&TKQ cấp xã; trong đó, cấp sở có 1.676 TTHC (có 336 TTHC liên thông); UBND cấp huyện có 321 TTHC (có 35 TTHC liên thông); UBND cấp xã có 135 TTHC (có 17 TTHC liên thông). Đưa 1.526 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó: có 855 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cấp tỉnh: 723 TTHC, cấp huyện: 130 TTHC, cấp xã: 02 TTHC); có 671 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (cấp tỉnh: 512 TTHC, cấp huyện: 158 TTHC, cấp xã: 11 TTHC); Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 05/3/2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: đã tiếp nhận, giải quyết 7.716 hồ sơ (trong đó hồ sơ hủy: 104 hồ sơ) trả kết quả, xử lý đúng hạn 7.344 hồ sơ (đạt tỷ lệ 96,48 %), trễ hẹn 268 hồ sơ (tỷ lệ 3,52%). Tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện: đã tiếp nhận giải quyết 10.272 hồ sơ (trong đó hồ sơ hủy: 326 hồ sơ), trả kết quả, xử lý đúng hạn 9.455 hồ sơ (đạt tỷ lệ 95,06 %), trễ hẹn 491 hồ sơ (tỷ lệ 4,94%). Tại UBND cấp xã đã tiếp nhận giải quyết 16.720 hồ sơ (trong đó hồ sơ hủy (568 hồ sơ), xử lý đúng hạn 15.408 hồ sơ (đạt tỷ lệ 95,39%), trễ hẹn 744 hồ sơ (tỷ lệ 4,61%); Việc triển khai Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã, toàn tỉnh đã có 85/152 UBND cấp xã xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại; định hướng cuối năm 2019 sẽ thực hiện 100% Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã. 

Trong quý I năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 để thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy; UBND tỉnh đã phê duyệt phương án hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn của 02 sở và hợp nhất các phòng chuyên môn của 02 đơn vị trực thuộc sở (gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ). Ngoài ra, các đơn vị như Ban Dân tộc, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao đang hoàn thành phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị mình. Các sở, ban, ngành còn lại và UBND các huyện, thị xã, thành phố đang xây dựng phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Duy trì thường xuyên việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 09 UBND huyện, thị xã, thành phố (cơ quan bắt buộc) theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Đang áp dụng, duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (hoặc TCVN ISO 9001:2015), đối với 161/161 cơ quan, đơn vị khuyến khích xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo xây dựng mô hình thống nhất hệ thống văn bản quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu (06 mô hình) với hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng áp dụng tại các cơ quan hành chính.

Theo stttt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày