Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tập trung phát triển bền vững kinh tế biển và đẩy mạnh cải cách hành chính
Ngày cập nhật 26/04/2019
Tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 25/4, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (mở rộng) đã tập trung thảo luận và thông qua dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh; đồng thời bàn giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ khóa XV.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường

Mục tiêu trong Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là bám sát và quán triệt các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp của Trung ương để triển khai cụ thể vào thực tế của tỉnh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, chú trọng đến các giải pháp phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển hạ tầng trọng điểm và không gian đô thị biển; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển.

Thảo luận tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao mục tiêu và các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cho rằng, với lợi thế bờ biển dài 128 km và vùng đầm phá ven biển rộng lớn nên để khai thác hiệu quả và bền vững kinh tế biển cần phải xây dựng quy hoạch vùng ven biển, đầm phá nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác tài nguyên và tiềm năng, lợi thế của vùng đầm phá, ven biển; đồng thời, khai thác không gian mặt nước để phát triển năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) và các dịch vụ mới. 

Bên cạnh đó, cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư các khu neo đậu tàu thuyền, khơi thông, nạo vét luồng lạch bảo đảm cho tàu, thuyền hoạt động an toàn và phát triển mạnh dịch vụ phục vụ đánh bắt xa bờ tại cảng cá Thuận An. Đối với vùng ven biển và đầm phá, cần nghiên cứu mở rộng, phát triển diện tích, hình thức nuôi trồng thủy sản theo hướng đảm bảo điều kiện về tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh để đáp ứng nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến.

Quản lý và khai thác bền vững thủy sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Xây dựng chính quyền phục vụ

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả nhất định, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật và phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và hội nhập kinh tế của tỉnh. Hoạt động của bộ máy hành chính các cấp đã được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, đảm bảo tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước.

Theo UBND tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có nhiều tiến bộ gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh, đã đưa vào hoạt động ổn định Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và 9/9 Trung tâm hành chính cấp huyện, đồng thời triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại cấp xã. Đến nay, 99,16% TTHC đã được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Về tổ chức của bộ máy hành chính các cấp, đã rà soát sửa đổi, bổ sung, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 10 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thành lập mới Sở Du lịch và kiện toàn 32 Ban chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh, các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh; giải thể 9 Ban đầu tư và xây dựng cấp huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện hiệu quả đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố, đến nay đã giảm 211 thôn, tổ dân phố và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo nghị quyết Trung ương 6, khóa XI (đã tinh giảm 63 đơn vị sự nghiệp).

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế; đó là, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác rà soát, tháo gỡ vướng mắc để đơn giản hóa TTHC và tối đa hóa các TTHC giao dịch tại các trung tâm hành chính công. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước; chỉ số CCHC (Pa index) của tỉnh không ổn định, chưa đạt mục tiêu đề ra...

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TU, thời gian tới cần phải đổi mới nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác CCHC, coi đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với chủ trương tinh giản và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trên tất cả các ngành, lĩnh vực gắn với xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Triển khai hiệu quả hơn nữa đề án vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp gắn với đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật và đạo đức, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thống nhất với ý kiến của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các vấn đề nêu trên, trước hết là phải nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương. Nhất là, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trong trong cải cách TTHC nhằm tiến tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các sở, ngành và địa phương cần chú trọng lựa chọn, bố trí những cán bộ có trách nhiệm, năng lực, đạo đức công vụ để bảo đảm giải quyết công việc được nhanh chóng, đúng việc và đúng pháp luật; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp; chuyển đổi công tác đối với những cán bộ năng lực yếu, xử lý công việc chậm, ảnh hưởng đến giải quyết các hồ sơ, thủ tục...

 

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày