Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính
Ngày cập nhật 26/04/2019
Công dân, tổ chức đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Nghị quyết 02), thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Cụ thể hóa Nghị quyết

Trên cơ sở Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, trong những năm qua, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy như các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch; các văn bản tham mưu hàng năm; Các văn bản gắn liền với các chính sách cụ thể. UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kết hợp thông tin tuyên truyền, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thường xuyên, lâu dài cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, năm; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo và điều hành; phong cách, lề lối làm việc được đổi mới “làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế, quy định”.

Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá

Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC. Nội dung tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt về công tác CCHC; công tác kiểm soát, rà soát TTHC; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể trong năm 2016, tổ chức kiểm tra 34 đơn vị (7 cấp Sở và 27 UBND cấp huyện, cấp xã); năm 2017, tổ chức kiểm tra 25 đơn vị, phối hợp kiểm tra 29 UBND cấp huyện, xã; năm 2018, tổ chức kiểm tra 25 đơn vị và phối hợp kiểm tra 21 đơn vị cấp Sở, 3 UBND cấp huyện, 12 UBND cấp xã .

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra CCHC còn được kết hợp với thanh tra công tác nội vụ, kiểm soát TTHC và kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.     

Từ năm 2015, UBND tỉnh đã tiến hành đánh giá xếp loại công tác CCHC của tỉnh. Đến năm 2017, đã kết hợp sử dụng kết quả đánh giá của các tiêu chí tổng thể khác (như: chỉ số ứng dụng CNTT; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức); thực hiện chấm điểm thông qua phần mềm; tổ chức đánh giá vào cuối năm để gắn kết quả đánh giá, xếp loại CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại người đứng đầu công tác CCHC hàng năm.

Năm 2018, đã tổ chức đánh giá và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 19/5/2018).

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

Đến nay, toàn tỉnh có 2.114/2.132 TTHC (tỷ lệ 99,16%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Đưa 1.526 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Công bố 1.135 TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; đến nay có 9/9 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động; có 56 Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã khai trương và đi vào hoạt động hiệu quả.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã có trang thông tin điện tử. Hệ thống trang thông tin điện tử đã liên thông và cung cấp thông tin thống nhất trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://www.thuathienhue.gov.vn.  Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên có 152/152 xã thực hiện cập nhật, tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Toàn tỉnh hiện nay có 77 ứng dụng CNTT chuyên ngành, trong đó ứng dụng do Bộ chuyên ngành xây dựng là 33, ứng dụng do tỉnh xây dựng là 44...

Có thể thấy, sau 3 năm triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của UBND tỉnh, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống văn bản QPPL trên các lĩnh vực được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Việc cung cấp dịch vụ hành chính công giúp cho việc giải quyết TTHC nhanh hơn, đảm bảo công khai, minh bạch. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, quản lý nhà nước tốt hơn. Trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày