Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày cập nhật 14/08/2019

Ngày 8/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo Kế hoạch, nội dung các hoạt động kỷ niệm sẽ gồm: Hoạt động tuyên truyền giáo dục; Hoạt động thi đua - khen thưởng; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm; Tổ chức Lễ kỷ niệm, hoạt động hội thảo, sơ kết, giao lưu, gặp mặt; Hoạt động chính sách, dân vận.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân và LLVT chăm lo củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2019; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày