Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giao ban khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 19/07/2019

Sáng ngày 17/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND huyện Nam Đông tổ chức giao ban KH&CN 6 tháng đầu năm và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

         Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước (giai đoạn từ nay đến 2020), ngành khoa học công nghệ đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của ngành trong năm 2019 và tích cực bám sát các nhiệm vụ để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

        Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tham mưu danh mục nhiệm vụ KHCN các cấp đưa vào triển khai thực hiện năm 2019 với tổng số 25 nhiệm vụ, trong đó: nhiệm vụ tiếp tục năm 2018 là 15 nhiệm vụ và triển khai từ năm 2019 là 10 nhiệm vụ. Tổ chức 01 hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước, 02 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (01 hội đồng tư vấn xác định nhiện vụ cấp quốc gia và 01 hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2020), 01 hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh dự án NTMN cấp Trung ương, tổ chức nghiệm thu 04 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Song song với việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp quốc gia, trong 06 tháng đầu năm, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang, đồng thời đang xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ KHCN gửi Quỹ phát triển KH&CN để xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện năm 2019 (4 nhiệm vụ).

        Hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nghệ trên bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, ngành KH&CN đã tham gia góp ý cho 01 dự án đầu tư (dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế) và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phát triển doanh nghiệp kinh tế tư nhân và tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2017 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đã xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho 9 thiết bị X-quang; hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho 11 cơ sở; cấp mới và gia hạn 13 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị y tế trên địa bàn; cấp/cấp lại 1 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách; phê duyệt 03 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở đồng thời chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng nội dung kịch bản diễn tập chuyên đề ứng phó về y tế đối với sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

      Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công, trong kỳ báo cáo, ngành đã tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, kết nối.. cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 tại các trường đại học, cao đẳng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,…; tổ chức 01 lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Tìm kiếm nguồn vốn trong khởi nghiệp”; tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

      Đối với hoạt động Sở hữu trí tuệ, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh cho 5 nhóm với 16 sản phẩm; tổ chức khảo sát đánh giá làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và đề xuất xây dựng sản phẩm chủ lực cấp quốc gia. Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/3/2019 về việc thực hiện CT PTTSTT tỉnh năm 2019, trong kỳ báo cáo, ngành đã tổ chức 01 Hội thảo về “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế” và 03 lớp tập huấn về “Xây dựng và quản lý tài sản trí tuệ” tại 3 địa bàn Hương Thủy, Hương Trà và Phú Lộc; Hỗ trợ theo định mức cho 2 tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đồng thời hướng dẫn cho các tổ chức có đề nghị hỗ trợ tạo lập và quảng bá nhãn hiệu tập thể.

    Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu kế hoạch và triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 và tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng ISO điện tử cho 18 sở, ban, ngành và 8 huyện/thị/thành phố; tham mưu Kế hoạch và tổ chức triển khai Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và tổ chức lấy ý kiến các ngành, địa phương có liên quan góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

     Đối với hoạt động KH&CN cấp huyện, ngay từ đầu năm 2019, các huyện/thị/Tp đã quan tâm, chủ động và tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn, UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ KH&CN năm 2019 tại địa phương mình quản lý..

    Nhìn chung, hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với tiến độ kế hoạch năm và bám sát chương trình công tác của tỉnh, địa phương và đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung, chất lượng đặc biệt là công tác tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quản lý nhà nước của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

    6 tháng còn lại của năm 2019, ngành sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch ngành khoa học và công nghệ năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

     Văn phòng

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày