Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 12/09/2018

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ quy định pháp luật mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của hệ thống Văn phòng cơ quan hành chính các cấp… 

Nội dung Kế hoạch tập trung các công việc như xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Thành lập, kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày