Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày cập nhật 03/08/2018

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao các các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế  (sau đây gọi là Tổ Công tác), do Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng; Tổ phó thường trực là Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng 2 Tổ phó là: Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Các thành viên gồm: Ông Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh; Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Hoàng Việt Cường, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh; Ông Hoàng Phú, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tin học Hành chính, Văn phòng UBND tỉnh. Thư ký Tổ Công tác là Ông Dương Phước Phú, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ Công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Kiểm tra việc phân loại văn bản, cập nhật nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông, phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và các văn bản ban hành của UBND tỉnh; việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông, phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành tại các sở, ban, ngành, địa phương. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các các sở, ban, ngành, địa phương. Đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao; những vướng mắc, bất cập về chính sách, thể chế để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan. Định kỳ hàng tháng hoặc sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các sở, ban, ngành, địa phương được kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày