Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 10/05/2018

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Thể lệ số 03 /TL- BTCHT ngày 19 tháng  4 năm 2018 của Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 về Thể lệ Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 được tổ chức dự kiến từ ngày 22/5/2018 đến ngày 10/6/2018, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SNgV về việc tham gia Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch là: (1) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2016-2020, qua đó khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia vào công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị; (2) Thông qua Hội thi tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong CBCCVC trong việc phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, giúp CBCCVC nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cá nhân, đơn vị; (3) Việc tham gia phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Kế hoạch đã đưa ra thành phần Ban Chỉ đạo và thành phần Đội thi, phân công các nội dung thực hiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi. Các Đồng chí được phân công tham gia và phụ trách các nội dung công việc liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết, hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Giám đốc.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày