Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Phấn đấu nằm trong top 10 các tỉnh, thành cả nước về chỉ số PAR INDEX năm 2018
Ngày cập nhật 10/05/2018

Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả theo Nghị quyết 02-NQ/TU Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch 258/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính. Đó là, chỉ đạo của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi họp Ban điều hành cải cách hành chính tỉnh vào chiều ngày 08/5.

Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đạt 79,86/100 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, phần đánh giá kết quả thực hiện CCHC đạt được 51,55/65,5 điểm, đánh giá tác động của CCHC đạt 28,3/34,5 điểm (trong đó chỉ số SIPAS đạt 12/12 điểm; khảo sát công chức, lãnh đạo đạt 16,31/22,5 điểm).

Theo Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017phê duyệt đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ chỉ số CCHC (PAR INDEX) được xác định trên cơ sở 8 lĩnh vực với 38 tiêu chí và 81 tiêu chí thành phần. Các lĩnh vực đánh giá gồm: Lĩnh vực công tác lãnh đạo, điều hành CCHC; Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; Lĩnh vực cải cách TTHC; Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; CCHC công; Hiện đại hóa hành chính; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

 Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, trên cơ sở thực tế thực hiện bộ chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn cần phải rà soát, đánh giá đa chiều, lượng số hóa và thường xuyên liên tục; đồng thời có sự so sánh, đối chiếu với kết quả thực hiện của các tỉnh, thành để đưa ra chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo đảm bảo sát thực, phù hợp với mục tiêu chung của cả nước cũng như phát huy những điểm tốt của tỉnh.

Để xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng chỉ số PAR INDEX, vừa đảm bảo công  khai, minh mạch, công bằng, khách quan, vừa mang tính động viên phấn đấu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả xếp hạng năm 2017 để xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, nhất là đối với các chỉ số còn thấp; phấn đấu đưa PAR INDEX năm 2018 của tỉnh nằm trong top 10 các tỉnh, thành cả nước. 

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày