Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Ngày cập nhật 03/04/2018

Sáng 31/3, đoàn công tác của Bộ Nội vụ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm khảo sát, lấy ý kiến vào dự thảo 2 Nghị định thay thế Nghị định 24/CP và Nghị định 37/CP về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết,  tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều bất cập và khó khăn trong tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy do thiếu các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành và điều kiện đặc thù của địa phương. 

Cơ bản thống nhất với các quy định trong dự thảo 2 Nghị định, về tổ chức các Sở thuộc cấp tỉnh và phòng, ban thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố, đại diện các sở, ngành của tỉnh cho rằng cần nghiên cứu kỹ phương án xác định số lượng cứng tổ chức các Sở và các Sở cần sáp nhập để thống nhất trong toàn quốc, nhằm tránh mỗi địa phương thực hiện khác nhau tình trạng nhập rồi lại tách như một số Sở trước đây. 

Một vấn đề nhận được nhiều ý kiến đó là cần nghiên cứu kỹ bộ tiêu chí tổ chức các Sở, làm rõ sự cần thiết phải sáp nhập, tiêu chí để sáp nhập các Sở; đồng thời phải làm rõ cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng biên chế phòng chuyên môn với khung vị trí việc làm đối với từng chức danh. Việc giao phân cấp, phân quyền cho các địa phương tổ chức thực hiện thành lập các cơ quan chuyên môn phải có sự thống nhất chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương...

Ông  Nguyễn  Hoài Nam, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức, biên chế - Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đây cũng chính là hiện thực hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, việc xây dựng 2 Nghị định này được hướng đến Chính phủ quy định khung về tổ chức chuyên môn, tiêu chí thành lập, cơ cấu tổ chức các sở, ngành cấp tỉnh và phòng, ban chuyên môn cấp huyện, quận, thị xã còn địa phương tổ chức thành lập bộ máy theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được phân cấp. Điểm mới trong dự thảo 2 Nghị định này là đã đưa ra các tiêu chí về thành lập các sở, ngành, phòng chuyên môn”- ông Nguyến Hoài Nam thông tin.

Theo http://baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày