Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 29/03/2018

Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 64 /KH-UBND về triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Mục tiêu đề ra là 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/9/2018; 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi hoàn thành điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh; 100% các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử.


Để thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở, ngành. Hướng dẫn thực hiện công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 sau khi công bố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày