Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính
Ngày cập nhật 21/03/2018

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết 02 đã ban hành kế hoạch số 34/KH-BĐH về hoạt động của Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; để đảm bảo triển khai hiệu quả Nghị quyết 02, Ban Điều hành xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung triển khai như sau:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng chương trình Chương trình hành động, các kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 20/7/2016 trong năm 2018;

2. Tổ chức các hoạt động theo Quy chế;

3. Thực hiện thường xuyên trách nhiệm tham mưu của các Ủy viên Ban Điều hành giúp Trưởng Ban về các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2018 trên các lĩnh vực công tác.

Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Ban Điều hành), Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có lãnh đạo là Ủy viên Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nói trên

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày