Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018
Ngày cập nhật 21/03/2018

Ngày 13 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực công tác dân vận cho chính quyền các cấp, công chức, viên chức nhà nước trong giai đoạn hiện nay. (2) Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dân; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. (3) Tăng cường quản lý, rèn luyện, trách nhiệm làm dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách nghe dân nói, nói dân hiu, làm dân tin tích cực đu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân. (4) Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày