Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 02/01/2018

Ngày 29/12/2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1711/KH-SNgV về việc triển khai chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ.

Mục tiêu của Kế hoạch là: (1) Đẩy mạnh công tác CCHC, với trọng tâm là đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  (2) Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2018 của Sở Ngoại vụ, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (3) Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tạo sự đột phá về kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở, nơi cư trú, địa điểm công cộng của đội ngũ CBCCVC. (4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC. (5) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là: (1) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quy chế làm việc trên phương châm: “Làm việc theo quy trình, giải quyết công việc theo quy định, điều hành theo quy chế”.  (2) 100% VBQPPL được tham mưu ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành VBQPPL. (3) 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị đạt trên 95%. (4) 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 100% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, trong đó có 20% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phấn đấu tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4. (5) 100% CBCCVC được bố trí theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm khi được phê duyệt. Số công chức, viên chức được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. (6) Triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên Phần mềm quản lý và điều hành đạt tỉ lệ 100%. Sử dụng Phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn tỉnh và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4. (7) 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng CNTT, quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử. (8) Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Sở; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT) của đơn vị, phấn đấu nằm trong nhóm 10 sở, ban, ngành dẫn đầu toàn tỉnh.

Để thực hiện các chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó xác định cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra còn có các giải pháp về Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính.

sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày