Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/12/2017

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1703/KH-SNgV ngày 27 tháng 12 năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị.

 

Mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Ngoại vụ là:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Sở; - Đẩy mạnh CCHC gắn với nâng cao đạo đức công vụ. Tiếp tục thực hiện “Năm doanh nghiệp” gắn với “Kỷ cương, kỷ luật hành chính”.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2018. Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh xây dựng các VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý đã đăng ký đưa vào chương trình xây dựng VBQPPL của UBND năm 2018 nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu CCHC, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

- Tích cực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được xác định tại Chương trình CCHC của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2016-2020 để nâng cao chất lượng CCHC. Cụ thể:

+ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi, hiệu quả.

+ Xây dựng đội ngũ CBCCVC có năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan.

+ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC.

- Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Nâng cấp hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở, trong đó tập trung vào việc cập nhật bản tin tiếng Anh; cập nhật tin, bài hoạt động; công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; cập nhật các VBQPPL chuyên ngành một cách kịp thời.

sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày