Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 28/12/2017

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2855 /QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Mục tiêu của Kế hoạch là:

- Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh, các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

- Tạo sự đột phá về kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở, nơi cư trú, địa điểm công cộng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh năm 2018 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Tập tin đính kèm:
sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày