Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới
Ngày cập nhật 25/12/2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành trao đổi về công tác cán bộ tại HN tổng kết NQ TW 3

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực tốt, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Đây là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong thời gian tới.

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”,…Công tác cán bộ của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; có nhiều đổi mới về tư duy và cách làm; từng bước nâng cao chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Việc quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện đúng theo các quy định, quy chế; đảm bảo nguyên tắc, đúng người, đúng việc, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét điều động, bổ nhiệm, hiệp y công tác cán bộ 345 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; giới thiệu cán bộ ứng cử: 185 đồng chí; bổ sung BCH, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp 139 đồng chí. Điều động, tiếp nhận giữa 2 khối Đảng, đoàn thể và chính quyền Nhà nước 141 lượt cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xem xét, lựa chọn cán bộ bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đúng trong diện quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Có nhiều cán bộ trẻ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Chất lượng đội ngũ cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Sau đào tạo nhiều cơ quan đơn vị đã kịp thời quan tâm việc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng chuyên môn của từng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ của các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cả trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị.

Đảng bộ thành phố Huế là một Đảng bộ được đánh giá khá tốt về thực hiện công tác cán bộ; việc luân chuyển 7 Bí thư Đảng ủy cấp phường và luân chuyển, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo trong các phòng, ban từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đã cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ thành phố Huế trong củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố đã thống nhất cần phải nâng cao chất lượng cán bộ, việc đầu tiên là ngay từ khâu tuyển dụng ban đầu phải yêu cầu có bằng cấp chính quy, đúng chuyên môn khi tuyển dụng và khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lần đầu phải đạt số phiếu tín nhiệm trên 70%; thứ hai là phải “tháo” cho bằng được "hàng rào về cát cứ" tại đội ngũ cán bộ cấp phường, không thể để khép kín trong việc tuyển dụng, đề bạt cán bộ vì có mối quan hệ quen biết, họ hàng ở cấp cơ sở và thứ ba là đánh giá cán bộ theo từng chức danh cụ thể, qua đánh giá nếu thấy chất lượng không cao phải có sự luân chuyển, thay đổi ngay. 

Hiện nay, Đảng bộ Thừa Thiên Huế có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở và 02 đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 732 tổ chức cơ sở đảng (359 đảng bộ, 373 chi bộ), 15 đảng bộ bộ phận và 3.361 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 50.134 đảng viên. Cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh hiện có  29.154 người (khối Đảng, đoàn thể 998 người; khối Nhà nước 2.545 người; viên chức sự nghiệp nhà nước là 25.611 người). Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn toàn tỉnh hiện có là 3.266 người.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, mặc dù công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, song thực tế cho thấy, công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của Tỉnh vẫn còn thiếu tính chiến lược. Vì vậy, Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc xây dựng và nâng cao chất lượng công tác cán bộ các cấp cần phải có sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; nhất là chú trọng công tác quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở những ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang cần và có lợi thế như: du lịch, giáo dục, y tế, văn hoá, quản lý đô thị, quy hoạch, thuỷ sản…cán bộ nghiên cứu khoa học, đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo là thực hiện tốt việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp Sở, cấp phòng ở tỉnh và cấp huyện theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy (hiện đang triển khai thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương); rà soát đội ngũ cán bộ hiện có để thực hiện luân chuyển, điều động ngang đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ một chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp; xây dựng và triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. 

(Nguồn thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày