Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/11/2017

Ngày 17/11/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2709/QD-UBND quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quyết định được ban hành với mục đích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và cơ quan hành chính trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, công dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính (CCHC). Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, công dân để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ CBCCVC.

Theo Quyết định, khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở lấy ý kiến là các tổ chức, công dân tham gia quá trình giải quyết TTHC.

 Nội dung thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá  dựa trên 03 tiêu chí: Giải quyết TTHC; Sự phục vụ của công chức; Kết quả, tiến độ giải quyết công việc.

Việc khảo sát lấy ý kiến tổ chức, cá nhân được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp các hình thức: Trực tuyến qua Cổng (Trang) thông tin điện tử hoặc cổng Dịch vụ công của UBND tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã; Lấy ý kiến trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã;  Gửi phiếu lấy ý kiến (qua đường bưu điện hoặc hình thức khác); Các hình thức phù hợp khác.

Dựa trên các tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng mẫu phiếu đánh giá, khảo sát phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công bố tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến. Triển khai khảo sát lấy ý kiến. Tổng hợp, công bố và báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày