Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
Ngày cập nhật 22/11/2017

Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Quy định này được ban hành nhằm theo dõi, hướng dẫn, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh  và UBND các huyện, thị xã, thành phố  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan và UBND cấp huyện được thực hiện theo trình tự : Điều tra xã hội học; Tự đánh giá, chấm điểm; Thẩm định và công bố kết quả.

Nội dung tiêu chí đánh giá được cấu trúc thành 2 nhóm: gồm nhóm tự đánh giá bao gồm Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Tác động của công tác CCHC tại địa phương (lĩnh vực này chỉ được đánh giá đối với UBND cấp huyện) và nhóm điều tra xã hội học gồm Tác động đến chất lượng quy định TTHC; Tác động đến tổ chức bộ máy hành chính; Tác động đến đội ngũ công chức giải quyết TTHC; Tác động đến quản lý tài chính công; Tác động đến hiện đại hóa hành chính; Tác động đến chất lượng cung cấp dịch công.

Việc thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả việc thực hiện công tác CCHC hàng năm được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.

 Thời gian tổ chức đánh giá hàng năm cũng được quy định cụ thể. Các cơ quan và UBND cấp huyện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ, chậm nhất là ngày 20/11. Trước ngày 10/12, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổ Chuyên viên giúp việc để tiến hành thẩm định và tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, địa phương. Trước ngày 25/12 hàng năm: Hội đồng thẩm định họp xem xét, phân tích kết quả thẩm định của Tổ chuyên viên giúp việc; đồng thời tiến hành tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với các cơ quan, địa phương để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Các tin khác
Xem tin theo ngày