Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Báo cáo tình hình giải quyết Hồ sơ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ Từ ngày 20/3-31/3/2017)
Ngày cập nhật 05/04/2017

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC (Từ ngày 20/3-31/3/2017)

 

1. TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận 8 hồ sơ: trong đó 6 hồ sơ xuất cảnh, 01 hồ sơ vào khu vực biên giới, 01 hồ sơ hội thảo . Đã xử lý đúng hạn 4 hồ sơ, 3 hồ sơ đang theo dõi xử lý.

 

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BỘ PHẬN TN&TKQ

- Bộ phận đã triển khai tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 100% hồ sơ xử lý trực tuyến trên môi trường mạng. Thực hiện nhanh chóng và hiệu quả góp phần trong việc xử lý hồ sơ cho khách hàng tốt đẹp

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày