Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/06/2016

Ngày 24/5/2016, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 593/KH-SNgV về Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP,Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, và Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của đơn vị.

Mục tiêu Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của Sở Ngoại vụ là:

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC)  theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực đối ngoại; nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. 

c) Tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVC với số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực hoàn thành công vụ, từng bước bố trí CBCCVC theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm.

d) Tích cực nghiên cứu triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. 

đ) 100% CBCCVC sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan và ứng dụng chữ ký số.

e) Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 100% TTHC được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001: 2008.

g) Tập trung nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

h) Có Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày