Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/04/2016

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; tập trung hoàn chỉnh Đề án Chính quyền điện tử; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày